MEMBER OF THE BOARD OD DIRECTORS OF THE BANK
SR.NO NAME PHONE NO MOBILE NO
1 Sh. Harsh Mahajan, Chairman 0177-2804489 (O) 94181-00036
2 Shri Pitambar Dass Negi, Vice Chairman 98169-49700
3 Shri Ram Singh Chambiyal, Chamba   98167-18735
4 Shri Keshav Naik, Mandi 94180-59659
5 Shri Dinesh Kumar Sharma, Bilaspur 01978-273022 94180-75022
6 Shri Bharat Bhushan,Sirmour 98165-76285
7 Shri Ajit Paul Mahajan, KCCB 94184-89605
8 Pt. Shiv Lal, ARDB
94180-25465
9 Shri Mohan Mehta,JCCB
94180-79125
10 Shri Dewan Chand Sharma
98164-29645
11 Shri Naresh Chauhan, State Govt. Nominee
  94180-26000
    12 Shri Subhash Chand Sharma, State Govt. Nominee 94180-67620
13 Shri B.S. Thakur, IAS (RCS) 0177-2620970
14 Smt.Gaurja Sharma, RCS Nominee   94184-94044
15 Shri Iqbal Mohammad, RCS Nominee 98162-78750
16 Shri Deepak Kumar,CGM NABARD
88943-13246
17 Shri Bahadur Singh Thakur, HIMFED Nominee 88943-73587
18 Shri Tehal Singh Rana,Himbunkar
19 Shri Gopal Sharma,IAS, Managing Director, (Ex-Officio Director) 0177-2804490 94181-21068